BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng
00 5     1 1 1   1                                             1                                                           00
01 8   1                   1                   1 1   1             1                 1                                 1   01
02 6                                     1 1       1 1     1                     1                                         02
03 8       1                                 1   1       1       1               1                   1 1                   03
04 13   2             1         1         1                     3                 1   2 1                                 1 04
05 10                                         1 1               1             2     2             1     1                 1 05
06 9           1     1           1   1             1       1               1                   1             1             06
07 15 1               1 1             1   1           3     1       2                       1             1 1         1     07
08 15                       1 1                         1   1     1   2           2     1             1   1 1   1         1 08
09 6                         1   1                   1                                                 1   1           1   09
10 9   1                       1         1   1                 1 1       1                                     1 1         10
11 8       1                                         1 1 1 1                               1   1                       1   11
12 12                         1                                     1 1 1       1     1 1 1   2       1               1     12
13 8 1             1                 1                               1                         1   1 1           1         13
14 11 1             1                       1 1       1                                 1 1     1             1         2   14
15 17             1   1   2                   1 2   1       2       1     1 1                   1             1       1 1   15
16 11 1                                         1               2   1   1   1                 1               1 1         1 16
17 9       1               1               1             1   1                     1 1               1                   1 17
18 12   1 1             1           1   1 1   1                   1                       2 1               1               18
19 7               1 1           1         1   1         1                   1                                             19
20 9               1 1                     1                         1                         1     1           1 1 1     20
21 13 1                     1           2     1     1     1                         1           2 1     1           1       21
22 14     1             1 1   1   1   1       1               1 1         1             1       1             1   1         22
23 11                           1 1                       1     1                   2                       1     1   1 2   23
24 3   1       1                                                                                     1                     24
25 10       1             1     1                   1       2                       1                 1                 2   25
26 15   1         1           1       1       1             1               1 1 1         1             1     2       2     26
27 9                       2           1   1         1   1                   1         1           1                       27
28 15   1 1   1     1   1   1             1             1             1 1           1         1   1                 1     1 28
29 7               1     1                                           2         1                   1     1                 29
30 8     1               1 1           1                                     1                 1 1             1           30
31 11 1         2     1                       2           1       1     1   1                                             1 31
32 10             1               1 1   1               1     1         1     1                             1             1 32
33 12 1       1 1         1     1     1                 1     1                         2           1   1                   33
34 4       1               1                 1                                                   1                         34
35 14 1   1         1                 1   1                     1 1       1 1                             1 1   2 1         35
36 9   1                       1                         1     1               1           1   2             1             36
37 19         1       1     1         1 1           1   1     1     1       1 1     1 1               1   1 2     2         37
38 10                                     1                       2         1           1 2       1 1                     1 38
39 12       1       1         1     1                       1 1         1         1   1               1   1 1               39
40 11   1   1       1             3 1     1     1                                                         1     1           40
41 9             1   1         1                                   1     1 1   1             1                         1   41
42 13             1 1         1 1                       1 2 1       1           1                             1 1         1 42
43 15 1   1   2   1           1           1 1                 2   1             1                 1       1               1 43
44 14   1 1   1             1                           2                         1     1     2               1   1   1   1 44
45 11       1   1                                 1       1           1 1 2       1         1                 1             45
46 15 1 1       1       1           2   1 1       1               1                     2 2                             1   46
47 11         1 1   2           1     1                             2       1 1   1                                         47
48 4       1           1 1                                                                                             1   48
49 10 1                             1           1   2               1                     1     1                 1 1       49
50 12     1           1   1                     1 2 1                     1             1   1             1               1 50
51 8         1                       1   1         1                   1           1       1                       1       51
52 9               1                   1           1                               1           1 1   1   1           1     52
53 11                         1   1           1           1         1       1     2                           1 1   1       53
54 7     1     1                                 1                   1 1                               1       1           54
55 11 1                               1     1       1           1         2 1         1                     1     1         55
56 10     1             1 1 1   1     1                                       1 1               1   1                       56
57 11         1   1     1     1                           1 1     1                   1               1   1         1       57
58 11       1   2   1                           1   1     1                     2                           1         1     58
59 9   1             2 1               1 1                                 1         1           1                         59
60 8     1                         1             1 2                               1                             1 1       60
61 11                     1   2           1                                   2       1     1           1 1           1     61
62 4         1                     1                                                   1         1                         62
63 15                 1 1 1       1   1           2   1       1                               2   1     1       1   1       63
64 12                 1 1                   1     1           1   1     1 1     1                     1             1 1     64
65 21     1 2                       2 1   1 3 1 1             1 1     1   1         1     2               1 1               65
66 10   1       1                 1 1         1   1     1         1                                 1         1             66
67 9                       1   1                                 1 1 1       1                   1                 1   1   67
68 6       1   1       1                   1                               1               1                               68
69 10             1               1                   1     1             1     1           1 1     1                   1   69
70 9                               1       2                 1         1     1     1   1 1                                 70
71 8             1           1               1 1   1   1 1                                                         1       71
72 6     1                                                   1                               2               1       1     72
73 12     1         1       1   1         1         1 1         1   1                             1         1 1             73
74 9   1   1           1             1               1                       1                     1 1   1                 74
75 21   1     1         1       1   1   1           1       1 1       1 1           1   1     2 1   1     2       1 1       75
76 12                               1           1 1     2                     1       1   1   1         2     1             76
77 4                                 1     1                                   1           1                               77
78 19 1           1     1       2   1   1         1       1           1       1 1           1 1   2     1 1         1       78
79 12 1       1   1                     1 1                 1   1   1                   1 1               1             1   79
80 12           1 1 1     1             1             1                           1       1 1                 1   2         80
81 16 1           1   1   1 1   1                 1       1             1     1   1       1           1 1           1 1     81
82 11       1                 1                 1       1                 1     1     2           1 1           1           82
83 7       1 1                               1                     1                 1     1         1                     83
84 13             1       1     2       1               1                               1 1       1     1       1 1   1     84
85 9   1         1               1 1                 1 1                                           1 1               1     85
86 19             1 1   1 1   1         1       1               1     1   2 1   1     1     1           1       1     1   1 86
87 12                       1         1 1     1               1       1 1                   2           1   1             1 87
88 6                                       1                     1         2               1           1                   88
89 10       1               1 1                         1     1                                     1       1   1 1     1   89
90 17 2         1         1   1                       1 1   1 1                     3         1       1             1     2 90
91 10 1   1                 1           1             1     1           1 1                   1 1                           91
92 6         1                                 1                     1 1                                       1   1       92
93 8     1     1       1                       1                                 1                     1             1 1   93
94 11     1     1     1           1   1   1       1   1                   1                         1       1               94
95 12         1 1     1           2             1                                               1   2         1 1         1 95
96 12               1         1     1       1                                   2 2   1             1             1 1       96
97 4         1                   1                                         1         1                                     97
98 14   1     1         1 1                       2           1 1 2   1 1                                   1   1           98
99 9             1   1                                           1 1   1         2               1 1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio