BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
00 16   1     1   1                 1 1   1 2 1               1                   2               1   1 1                 1 00
01 8           1     1                           1               1                             2 1                   1     01
02 9                             1               1                         1 1                   1 1               1 1   1 02
03 15           2             1   2   1       1                     2     1       1           1   1             1   1       03
04 13       1             1             1       1   1             1             1     1         2 1           1     1       04
05 8             1   1   2                               1                                               1       2         05
06 7       1             1         1 1     1                         1                             1                       06
07 21     1                 1   1   1 1           1   2   2     1       1 1 2                   1       2   1 1         1   07
08 11 1                       1 2                     1             1 1     1                     1   1 1                   08
09 12     1         1                               1     1     1     1         1             1 1   1       1             1 09
10 10         1           1   1       1 1                     1                             1                 1         1 1 10
11 15     1       1               1 1       1 1     1       2                         1   1     1           1 1     1       11
12 12     1                                 1       1                 1 1   1         2         1   1       1     1         12
13 11 1             1 1                                         1       1       2         1               1     1         1 13
14 17         1             2             1   1         1       2 1       1               2                     1 2   1 1   14
15 8             1         1                       1                   1       1         2                         1       15
16 9         1 1   1 1           1                             1           1 1           1                                 16
17 11             1 1         1           1             1                   1         1       1     1             1   1     17
18 13 1     1                     1             1     1             2     1         1             1   1 1               1   18
19 12                 1 1 1 1           1     1           1     1                   1                           2     1     19
20 17             1 1   1   1       1 1 1               1   1                         2 1 1     1         1       1     1   20
21 6     1                 1           1   1                                                   1     1                     21
22 8                                     1       1                   1                 1 1       1           1           1 22
23 9     2     1 1                               1                                                     1             1 2   23
24 8     1                                           1       1         1                       2       1       1           24
25 13         1       1   1 1 1                             1 1               1 1             1         2           1       25
26 10 1   1                                 1                         2       1       1           1   1       1             26
27 10                 1         1                         1               1 1 1                 1 1           1       1     27
28 13   1           1     1           1   1                     1           1       1   1 1 1         1       1             28
29 12 1 2   1     1     1 1     1                       1         1       1     1                                           29
30 17   1             1             1         1     1   1 1     1 1     1         1           2     1 1 1         1         30
31 11 1     2                                               2                   2       1               1         1       1 31
32 7                 1                 1                   1     1 1 1                                       1             32
33 10 1     1                       1   1         1 1                           1             1                 1 1         33
34 11 1 1               1 1         1                 1                           1   1     1             1 1               34
35 10                 1 1 1       1           1     1   1                           2                                 1     35
36 4   1                                                                           1   1                             1     36
37 5 1               1                                                                                 1 1       1         37
38 14 1     1 1     1                       1       1 1 1       1   1   1   1           1                       1           38
39 8                       1           1                         1       1     1                           1 1 1           39
40 8     1                   1                 1       2                                   1                   1     1     40
41 11               1   1                 1                     1   1 2                   1 1     1         1               41
42 9         1                     1               1                 1 2 1         1                   1                   42
43 14       1       1     1 2   1   1       1                                                   1 1       2 1           1   43
44 13 1 1   1 1 1 1           1                 1           1   1   1                               1       1               44
45 10   1               2   1     1                                                                   2   1   2             45
46 9           2       1 1                                 1                                         1 1               1 1 46
47 5   1     1 1       1                 1                                                                                 47
48 6       1     1       1         1                     1                     1                                           48
49 10                           2                   1                               1             1 1 1       2         1   49
50 11             1 1             1                     1   2                       1       1   1               1       1   50
51 12 1         1 1   1               2 1               1               1             1         1         1                 51
52 14                                 2         1       2           1     1     1       1   1 2                   1 1       52
53 14   1       1     1       1       1         1             1 1   1             1           1     1               1     1 53
54 8 1   1   1           1       1                                       1           1                     1               54
55 8                       1   1   1     1                   1                               1 1                         1 55
56 10       1       1   1       1                 1       1                           1                         1   1   1   56
57 6   1                                                         1     1 1       1                         1               57
58 8 1                       1                               1 1     1               1 1         1                         58
59 12   1     1                   1             1 1 1 1   1                   1                                 1 1       1 59
60 7       1   1                       1         1       1         1                       1                               60
61 12         1                     1             1   1       2     1 1   1   1                     1           1           61
62 9         1 1                         1                   1                 2   1         1 1                           62
63 8         1     1                         1           2                               1               2                 63
64 11     1         1                         1           1       1 1   1 1         1                               1   1   64
65 7       1       1           1               1                                   1                 1     1               65
66 8               1                   1   1   1     1                                     2       1                       66
67 12       1     1                   1   1 1   1       1   1       1               1         1                           1 67
68 17         1     1         1   1 1 1 1     2     1 1           1           1       1     2                         1     68
69 7 1                     1                                           1     1           1 1                             1 69
70 11             1                         1 1 1                     1         1   1   1             1           1       1 70
71 4                                   1           1                 1                                               1     71
72 10           1                         2         1       1                     2         1         1                   1 72
73 11                                   1   1   2 1 1   1                                         1 1       1 1             73
74 5                         1                                                       1           1                   2     74
75 13   1   1                   1               1 1           1     1                   1 1       1       1   2             75
76 8             1           1 1                 1                   1                               1   1       1         76
77 19   1                 1               2   1   2     1 1           1   1 1     2     3                 1             1   77
78 12   1 1   1           1                 1   1             1         1     1               1             1             1 78
79 11           1 2     1                     1               1 1           1         1     1 1                             79
80 12                   1   2   1                                 1       1 1 1   1       1         1     1                 80
81 11 1                               1     1         1   1 1           2         1     1           1                       81
82 10 1 1         1           1               1           1                   1   1     1                             1     82
83 10   1                     1   1         1               1 1 1                                                 1       2 83
84 8                   1     1         1   1                 1   1           1             1                               84
85 7     1                             1         1             2                     1                     1               85
86 4                     1                     1                     1                                 1                   86
87 11       1                     1                 1 1                 1                     1             1 1       1 2   87
88 12         1         1                     1   1 1             2         2                             1         1   1   88
89 15 1   1           1       1   1 1 1                 1     2           2   1                       1             1       89
90 12     1     1   1   1   1           1             1           1               1     1                         1 1       90
91 13                         1     1     1             1         1     1       1     1   1             1           2 1     91
92 12                       1   1             1       1                           1 1                 1     2   1   1   1   92
93 8       1                   1 1                   1       1   1                                 1               1       93
94 11     1         1   1       1     1 1                                         1       1         1           2           94
95 16         1 1     3           1         1               1                   1   1   2 1 1     1                   1     95
96 7                                         1       1           1                 1               1   1           1       96
97 10                 1       1   1             1     1             1       1 1                       1   1                 97
98 15                   1       1   1     2     1                           1 2   1 1         2     1     1                 98
99 17     1     1                   1 1   1       1       1 2       1     1 1 1             1           1       1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio