BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/03/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
20
/
01
Ngày
/
Tháng
00 13           1             1 2             2 1 1                                           1   1             1   2 00
01 13       1 1         1 1         1                     1         1     1         1   1             1 1     1       01
02 13     1                   1       1   1 1                     1 1 1 1                         1             1   2 02
03 15   1 1     1   1 1     1               1           1 1                   1   1     1               1 1       1   03
04 24 1 2     1                 1             3   2 1           2 1     1 1 1 1       1 1     1   1         1   1     04
05 15 1     1     1 1   2   1 1         1     1     1   1             1             1                         1       05
06 15       2 1         1                         1     1     1   1             1       1     1   1 1     1         1 06
07 10         1         1 1             1                       1 1             1                     1           2   07
08 19   1 1 1         3 1         1               1         2         1 1   2                     1   1       1 1     08
09 20 1     1     1         1       2 1   1     1         2   1   1           1       1   1 1       1 1           1   09
10 24 2         1 1 1     1     1     1                 1 1 3   1 1 2         1           2   1         1         1 1 10
11 20       2     1 2   2     1     1         1       1   1           1 1     1   1     1       1         1       1   11
12 13 1       1 1         1   1             1                         1                       1 1   1   1   1     1   12
13 15     1                 1 1                   1             1       1 1   1 3   1                       2       1 13
14 11                         1 1                   1           1     2 1   1             2   1                       14
15 13                                     1   1 1   2 1             2       1         1               2   1           15
16 20                             2 1           1           1 3   2     1   1 1   1 1   1           1 1         1   1 16
17 17 1                   1       1   1               1   1 2 1           1 1 1   2     1 1 1                         17
18 11       1 1                     1       1           2               1                     1     1             1 1 18
19 14       1         1           1             1 1                         2   1         1       3     1   1         19
20 21         1   1 2 1 1 1               1     2                         1 1     1       1 2         1 1 1   1 1     20
21 11   1     1 1           2                       1             1     1 1           1               1               21
22 12 1   1   1   1     1               1                               1 1                   1 1     1       1       22
23 15   1 1   1     1   1       1 1   1   1         1                   1       1       1             1   1           23
24 9           1             2               1 1   1                   1                               2             24
25 11               1     1       1   2               1                   1               1     1       1       1     25
26 15   1 1     2 1     2     1   1 1 1   1                                                               1 1 1       26
27 11     1                 2             1   1     1                     1       1         1     1       1           27
28 7           1             1       1           1       1                                     1                 1   28
29 12 2             1                 1                           1             1     1     1   1   1   1         1   29
30 11                     1     1                     2   2                         1 2           1         1         30
31 10     1   1                                               1             1   1         1 1   1               2     31
32 11 1     1       1               1                   1   1 1     1 1                                         1   1 32
33 14   2         2   1     1             1                   1   1         1   1     1     1 1                       33
34 25   2 1   1             1     1       1 1   2       1   1         1         1 1 2     1   1   2       3     1     34
35 20           1 1       1   1         1 1             1   1   1 1 2       1 1       2   1         1     1   1       35
36 9                       1                 1       1           1   1             1                 1     1       1 36
37 14     1   1             1       1                   1           1     1 1       1       1   1   1   1         1   37
38 21 1         1 1         1   1     1     1           1     1     1 1   1 1                 1   1 2     1         3 38
39 17             1   1 1   1   1     1 2       1                 1 1 1         1     1         2             1       39
40 19             1             1     1   1       1 2               1 1   1     1 1 2                 1 1   1   1 1   40
41 18 1         1 1             2   1             5   1       1         1 1   1                     1 1               41
42 17 2       1                             1 1               1 1   1       1 1   1   1           1 1     1   1 1     42
43 15   1   1           1       1   1 1                     1         1       1 2   1     1 1                     1   43
44 19     2   1 1 1             1 1               1 1     2     1         1   1   1   1 1                   1   1     44
45 12         1       1 1 1     1     2                         1 1     1 1             1                             45
46 18   1   1   1     2   1       1   1   1 1 1                   1                           1 2       1       1   1 46
47 16     1 1         1   1 1     1   2                 1   1 1         1         1           1     1             1   47
48 16 1 1               1       1       2         1           1 1         1                   1     1     2   1   1   48
49 17           2 1       3         1       1           1     1     1             1     1       1     1           1 1 49
50 10       1 1 1   1               1       1 1                 1   1                     1                           50
51 8               1       1                         1   1                 1                     1         1 1       51
52 10 1                           1     2   1         1   1                       1 1                         1       52
53 12                                 1 2 1                     1     2   1       1 1           1               1     53
54 16 1         1                         1     1     1 1     1 1       2     1       1           1 1     1       1   54
55 18               1       1   2 1 1       1   1       1           1           1   1 1           1   1           2 1 55
56 20   4     1     1     1 1 1         1               1 2         2 1             1     1               1       1   56
57 13                     1       1     2 1               1 1                     1         1 1       1 1       1     57
58 20       1   2 1       1       1 2   1     2 1     1 1     1   1     1                 1             1           1 58
59 8                         2             2                                               1         1       1     1 59
60 18 1   1 1     1   1             1         2   2 1     1 1               1   1           1 1                 1     60
61 16   1         1           1 1               1               1                 1     2 1     1 1 1 2             1 61
62 19   2               1     1     1                 1   2 2   1     1   1 1   2       1           1           1     62
63 18 1 1   1   1 1                 1   1         1 1         1 1           1 1 1             1     1         1   1   63
64 17                 1     1               1       2   1       1     1         1 1   1 1   1 1         1       2     64
65 19       1                   1 1   1     1 1 1 1   1       1 2               1     1 2           1   1   1         65
66 11                 1         1       1       1     1                 1 1               1     1         1   1       66
67 11       1                 1                 1   1 1     1 1               1                 1                   2 67
68 15                 1 1               1           1         1     1 1   1 1 2     1               1 1     1         68
69 11       1       1     1         1     1     1       1                                       1 1           1     1 69
70 17   1 1                         1 1     1       2 1         1   1             1 1             1     1   1 2       70
71 12                             2       1     1 2               2                     1             1   1       1   71
72 14   1     2     1 1                                         1 1     2   1 2             1           1             72
73 9                       1 1 1 1 1   1                     1                             1                     1   73
74 22     1     1 1 1     1 1     1               1 1       1         1       1           1 1 2 2 1 1       1   1     74
75 15       1   1   1       1             1 1       1 1     1 1 1       1                             1     1 1       75
76 8             1     1               1                     1                       1         1   1       1         76
77 14 1           1   1     1   1       1 1 1 1     1                     1                   2       1               77
78 18       1     1     1   2   1   1           1       1 1       2   1               1     2           1       1     78
79 25 1   2 1     1       1       1                   1 2 1     1 1 1         2   1 2 1     1     1     1 1   1       79
80 10               1   1                                 1   1         1     1 1       1   1               1         80
81 11     1   1           1   3           1                 1                                         1     2         81
82 16 1                                   1     1       2   2   1       1 2       1               1           1   1 1 82
83 16 1       1 1   1             1       1           1                       1     1 1 1     1             1 1 1 1   83
84 12                     1     1     1                                 1 1           1 1           2 1   1       1   84
85 15           1 1   2         1 1                   2       1             1   1           1       1           1   1 85
86 15       1   1         1         1 1 1                   2         1 1     1         2 1                         1 86
87 17               1   1     1   1 1 1                   1     1     1           1 1     1       1         2 1   1   87
88 19     1         1     1 1       1         1       1             1   1   1   1 1       1   1 1         1   1 2     88
89 18       1 1     1   1     1     1     1   3             1         1             1             1 1   1 1   1       89
90 18 1           1   1       1               2   1 1   2                   1 1   1 1       1   1 1   1               90
91 13   1                                 1 2       1               1 1   1     1               2       1   1         91
92 21 1 1     2 1       1   1   1       2   2 1             1                     1   2 1 2         1                 92
93 15     1 1         1                     2   1 1   1 1         1       1           1                   1   1     1 93
94 19               1   2     1   1             1   2 1           1 1                     1 2   2 1       1   1       94
95 17     1   1     2 1   1                           1               1           1 2     1 1 1         1   2         95
96 16   1 1           1       1       1   2 1                 1   1       1 1         1 1     1         1             96
97 15     2   1       1   1       1     2   1   1 2                             1   1 1                               97
98 11                 1                   1     1         1     1 1 1                   1     1         1 1           98
99 16 1   1           1               1         1     1   2         1       1     1     1 1 1           1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
20
/
01
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio